ВІРТУАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ФЕНОМЕН ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ


У статті досліджено сучасні тенденції розвитку віртуального сегменту глобального фінансового ринку на основі аналізу сутнісних складових процесу віртуалізації економіки на етапі її постіндустріалізації. Аргументована значимість віртуалізації як сучасної фундаментальної характеристики глобальних фінансових ринків, а також обґрунтовані нові концептуальні підходи і методи аналізу феномену віртуалізації. Виявлено сучасні напрями віртуалізації фінансових ринків, які зумовлюються проявами інформаційної та фінансової глобалізації, системними трансформаціями традиційних сегментів фінансового і фондового ринків та інвестиційних механізмів, які функціонують на них, у віртуальні сегменти.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток економічної глобалізації призводить до появи об’єктивних фундаментальних протиріч в системі багаторівневих фінансових відносин. З одного боку, посилюється роль фінансових ринків у світовій економіці і підвищується їх когерентність при здійсненні господарської діяльності, прискорюється і спрощується перелив капіталу між галузями, сферами, регіонами, підприємствами, за допомогою різноманітних фінансових інструментів забезпечується перерозподіл і управління інвестиційними ризиками. З другого боку, безпрецедентно розширюється розрив між фінансовим (фіктивним) і реальним секторами економіки. На сьогодні фінансовий капітал домінує не тільки у сфері послуг та перерозподільчих процесах, але й значною мірою почав підпорядковувати виробничі процеси, по суті управляючи реальним капіталом.

На сьогодні наукові економічні джерела дедалі більше оперують поняттями віртуальний капітал, фінансова віртуалізація, акцентуючи увагу на формуванні особливого віртуального сегменту фінансового ринку, поява якого пов’язана як з домінуванням фінансових відносин над іншими економічними відносинами, так і прогресивними науково-технологічними досягненнями. Аналізуючи сучасні процеси віртуалізації фінансових ринків, можна дійти висновку, що під впливом ряду якісно нових факторів глобального розвитку формуються тенденції, які є визначальними для функціонування світової економіки на постіндустріальному етапі. Нові, іноді асиметричні, пропорції і співвідношення між політикою і економікою, виробництвом і фінансами, ринком і вартістю на тлі еволюції технологічно-комунікаційної інфраструктури бізнесу призвели до того, що у процесі формування єдиного світового фінансового ринку до традиційного набору основних фінансових інструментів (іноземна валюта, державні облігації, акції і облігації корпорацій, цінні папери інвестиційних фондів) долучився постійно зростаючий клас нових похідних інструментів (депозитарні розписки, ф’ючерси, опціони свопи, варанти та ін.), експоненціально збільшуються масштаби спекулятивних фінансових операцій з ними.

Сучасні фінансові відносини характеризуються потужною хвилею фінансових інновацій, стрімким збільшенням ролі небанківських фінансових посередників (пенсійних і взаємних фондів, страхових компаній, нефінансових корпорацій, брокерів та ін.) в інвестиційних і фінансових процесах. Інвестиційний бум кінця 20-го століття у розвинутих країнах був спричинений, з одного боку, активною участю масового інвестора у формуванні стійкого грошового попиту на фондові інструменти, з другого – інтенсивним розвитком інженерії цінних паперів як специфічного товару, який завдяки маркетабельності та іманентній демократичності найкраще адаптований до специфічних потреб масового інвестора. Зазначені фактори діяли одночасно з динамізацією процесів віртуалізації фінансових ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнє десятиліття в економічній науці виникли та дискутуються оригінальні концепції, в межах яких осмислюються закономірності процесів віртуалізації в економіці, їх вплив на фундаментальні характеристики глобальних фінансових ринків. Серед їх авторів А.Гальчинський, Б.Гейтс, М.Делл, П.Друкер, М.Кастельс, Д.Лук’яненко, О.Мозговий, Я.Миркин, Б.Рубцов, В.Паульман, О.Потьомкин, О.Тоффлер, Р.Флорида, Ф.Фукуяма та інші. Разом з тим, не дивлячись на активний пошук нових концептуальних підходів і методів аналізу віртуалізації, вона на сьогодні залишається малодослідженим феноменом...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  інформаційний глобалізм, віртуалізація, віртуальна економіка, віртуальний ринок, глобальний фінансовий ринок, фондова біржа, деривативи, капіталізація.

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Бурмака Микола
к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний факультет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org