Регіональні особливості розвитку малого бізнесу в Полтавській області


Формування ринкової системи господарювання в Україні тісно пов’язано з розвитком малого бізнесу, що є невід’ємним елементом розвиненої господарської системи, без якої економіка та суспільство не можуть нормально функціонувати і розвиватися. В умовах обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти малого підприємництва, які не потребують великого стартового капіталу, характеризуються швидкою окупністю витрат, більш активні в інноваційній діяльності, здатні стимулювати розвиток економічної конкуренції, створювати додаткові робочі місця, забезпечувати широку свободу вибору, насичувати ринок товарами і послугами. Успішний розвиток малого бізнесу є запорукою формування середнього класу та передумовою забезпечення соціальної стабільності в суспільстві.

Важливості підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу для економічного зростання присвячені праці таких українських науковців: Буряка Л.Д., Варналія З.С., Воро-ніної Л.І., Говорушка Т.А., Манцурова І.Г., Тимченка О.Ф. [1, 2, 3, 4, 11]. Але актуальним залишається дослідження регіональних особливості розвитку малого бізнесу, оскільки від ефективності функціонування малого бізнесу, що розвивається на території місцевих громад, залежать доходи місцевого бюджету, який є підґрунтям фінансової незалежності органів самоврядування.

Метою роботи є дослідження розвитку малого бізнесу в регіоні, зокрема, в Полтавській області, та виявлення його особливостей.

Сектор малого підприємництва у Полтавській області вже накопичив достатній початковий потенціал, щоб справляти істотний вплив на розвиток ринкових відносин.

Зупинимося на характеристиці чинника «розвиток бізнесу» як одного із найважливіших чинників розвитку громади Полтавської області. Для цього скористаємося SWOT-аналізом (табл. 1) [13]. SWOT-аналіз (Strengths – сильні сторони, Weaknesses – слабкі сторони, Opportunities – можливості, Threats – загрози) є відомим аналітичним засобом, який полягає у визначенні і співставленні сильних і слабких характеристик системи щодо можливостей і загроз зовнішнього середовища.

Економіка області має багатогалузевий характер різнобічного спрямування. Суттєві позитивні зрушення відбулися в соціально-економічній сфері Полтавської області в період економічної трансформації і реструктуризації господарського механізму в цілому.

Це свідчить про те, що сектор малого підприємництва стає невід’ємним елементом розвитку ринкової економіки регіону, а також важливим стабілізуючим механізмом, засобом реалізації особистого підприємницького потенціалу населення області і потенціальним інструментом вирішення багатьох найгостріших економічних і соціальних проблем.

У Полтавській області зберігається кількісне зростання суб’єктів малого підприємництва ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Журавльова Юлія
аспірантка кафедри фінансів підприємств КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org