Використання прогнозу руху грошових коштів на поточних рахунках при складанні бюджету банкуАнотація. Все більше комерційних банків приділяють значну увагу питанню вдосконалення технології бюджетування. Автором пропонується до використання банками метод бюджетування діяльності банку на основі відповідних бюджетів клієнтів – юридичних осіб, що базується, насамперед, на аналізі руху грошових коштів на поточних рахунках юридичних осіб – клієнтів банку.

Ключові слова: бюджет, бюджетування, період обернення грошових коштів, оборот за період, поточні пасиви, кредит «овернайт».

І. Вступ. У світовій банківській практиці існує дуже велика кількість різноманітних методів бюджетування та способів розробки планів банками. Без сумніву, деякі з них можуть бути адаптовані до економічних умов України і вже використовуються на практиці нашими банками, проте залишається ще багато методів, які поки що неможливо застосувати через нерозвиненість, наприклад, фондового ринку України. Слід зазначити, що необхідність використання бюджетування у оперативному плануванні будь якими фірмою чи банком обґрунтовується не тільки у літературі по менеджменту, особливо фінансовому, але й у роботах, присвячених основам бізнесу, фінансам, управлінському обліку і контроллінгу. Достатньо цікавими в цьому напрямку є роботи Брігхема Є., Бочарова В. В., Шима Д., Бланка І. А., Кармінського А. М., та ін. І все ж таки, в українських банках цей інструмент лише тільки знаходить своє застосування.

На нашу думку, в умовах України найбільш оптимальним і ефективним на сьогоднішній момент є метод бюджетування діяльності банку на основі відповідних бюджетів клієнтів – юридичних осіб. Взаємодія підприємств, установ і організацій з банком передбачає перш за все забезпечення розрахунково – касового обслуговування клієнтів та ведення їх поточних рахунків. Тобто бюджетування в банку за даного методу базується, насамперед, на аналізі руху грошових коштів на поточних рахунках юридичних осіб – клієнтів банку. Надходження коштів на рахунки та їх використання залежать від господарської діяльності підприємства. Тому для прогнозування цієї статті бюджету банк має дослідити специфіку діяльності даного клієнта, наявність сезонних коливань залишків на рахунку, періоди дефіциту та надлишку коштів тощо.

ІІ. Постановка завдання. На основі цієї інформації здійснюється планування можливого розміщення тимчасово вільних коштів юридичної особи чи навпаки – кредитування підприємства у разі їх нестачі. Схематично бюджетування банківської діяльності на основі бюджету клієнта – юридичної особи зображений в додатку А.

Дослідження цього питання передбачає розгляд процесу управління грошовими коштами на двох рівнях: клієнта – юридичної особи та банку.

Щодо концепції управління грошовими потоками підприємства, то вона передбачає:

1. Ідентифікацію грошових потоків за окремими видами діяльності підприємства.

2. Визначення загального обсягу грошових потоків окремих видів у досліджуваному періоді.

3. Розподіл загального обсягу грошових потоків окремих видів за інтервалами часу та у просторі...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Нєізвєстна Олена
ст. викладач кафедри банківської справи КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org