Тенденції динаміки концентрації і централізації капіталу на страховому ринку України


У статті розглядаються окремі аспекти формування і функціонування власного і сплаченого статутного капіталів страхових компаній: тенденції динаміки і закономірності процесу їх концентрації і централізації, співвідношення між власним і сплаченим статутним капіталами, фактори, що спричиняють зміни обсягів концентрації і централізації останніх на страховому ринку.

Останніми роками в Україні інтенсивно розвивається ринок страхових послуг. Як повідомив Голова Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг В.Суслов в доповіді на дні Уряду, присвяченому сучасному стану та перспективам розвитку ринку страхових послуг, в країні діють 398 страхових компаній, з яких 347 спеціалізуються на ризикових видах страхування, а 51 – на страхуванні життя.

За останні п’ять років істотно зросли обсяги страхових платежів та статутні фонди страховиків. Загальний обсяг активів страхових компаній за перше півріччя 2005 року складає понад 18 млрд. грн. [1].

В цьому контексті актуалізується проблема ефективного використання фінансових ресурсів страхового ринку. Одним із важливих аспектів цієї проблеми є формування і функціонування капіталу страхових компаній в просторі і часі.

Динамічність розвитку фінансово-економічної системи загалом, а страхового ринку – зокрема зумовлюється великою кількістю різноманітних системних і випадкових факторів, які діють постійно не самі по собі, а в тісному взаємозв’язку і взаємообумовленості та впливають на діяльність страхових компаній з різною силою і в різних напрямах.

Множинність факторів і умов, які спричиняють тенденцію зрушень досліджуваної теми в просторі і часі, ускладнює, а часом і унеможливлює кількісне і якісне визначення впливу останніх, зумовлює необхідність використання в якості незалежної змінної час. Правомірність такого підходу ґрунтується на припущенні, що реально діючі умови і фактори, а також їх поєднання і вплив на досліджувану ознаку, змінюються не лише в просторі, а і в часі як кількісно так і якісно за певними об’єктивними законами, що в кінцевому підсумку відбивається в динамічній моделі, побудованій за параметром часу. В цьому контексті останній набуває статусу реального виробничого фактора. При цьому мається на увазі, що залежна змінна формується не під впливом часу як такого, а під впливом низки соціально-економічних умов і факторів, які змінюються в просторі і часі.

Виходячи з цих концептуальних теоретичних і методологічних положень, здійснено аналіз тенденції динаміки функціонування капіталу і закономірностей формування його структури в страхових компаніях України за період 2000–2004 років. Вивчення цих аспектів має важливе значення для вдосконалення використання, розподілу і перерозподілу надходжень страхових платежів і страхових виплат, наукового обґрунтування планових і прогнозних показників щодо використання капіталу страхових компаній.

Вихідною статистичною інформацією для аналізу слугували ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ромащенко Олексій
магістр з фінансового менеджменту, КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org