ІНТЕРНАЦIОНАЛIЗАЦIЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БУДIВЕЛЬНОГО БIЗНЕСУ


В статтi розглянуто ключовi тенденцiї розвитку будiвельної iндустрiї в Європейському Союзi. Показано її обсяги i динамiку у 2005-2016 роках, представлено сучасний рейтинг ТОП-50 Європейських будiвельних компанiй, а також загальнi обсяги та країнову структуру iнвестицiй в будiвництво ЄС. Дослiджено передумови i фактори iнтернацiоналiзацiї будiвельної iндустрiї Євросоюзу з акцентом на мотивацiях i практиках провiдних будiвельних корпорацiй.

Вступ. Будiвельна iндустрiя вiдiграє важливу роль в сучаснiй економiцi, виконуючи ряд економiчних, iнфраструктурних та соцiальних функцiй. На певному етапi розвитку формуються вiдповiднi ринки будiвельних послуг на локальному, нацiональному, мiжнародному та глобальному рiвнях.

За масштабами, диверсифiкованою структурою та динамiкою розвитку показовою є будiвельна iндустрiя Європейського Союзу, в якiй функцiонують могутнi компанiї транснацiонального типу. Реалiзуючи свiй потенцiал на досить ємкому континентальному ринку, вони, разом iз тим, мають зростаючу мотивацiю подальшої iнтернацiоналiзацiї. З одного боку, очевидною є мiжнародна експансiя європейських будiвельних компанiй, а з другого - вихiд на європейський ринок будiвельних послуг компанiй iнших країн.

Завдяки своїй значущостi, проблематика економiки та менеджменту європейської будiвельної iндустріі займає чiльнi мiсця в наукових пошуках вчених, аналiтицi експертiв та практичнiй дiяльностi фахiвцiв, серед цих дослiджень слiд вiдзначити працi Джеймса Барлоу, Пола Боуена, Ашока Джашапари, Пiтера Едвардса, Денiела Кроствейта, Одекунле Ойегоки, Cянхай Менга та багатьох iнших.

Разом iз тим, окремi аспекти цiєї проблеми залишаються недостатньо висвiтленими та дискусiйними в спецiальнiй економiчнiй лiтературi, що, зокрема, стосується мотивацiйних механiзмiв дiяльностi та ефективностi подальшої iнтернацiоналiзацiї будiвельних компанiй Європейського Союзу.

Метою статтi є дослiдження передумов, ключових факторiв та наслiдкiв мiжнародної експансії європейських будівельних компаній. У якостi головних завдань визначено: оцiнку масштабiв та динамiку будiвельної iндустрiї ЄC, її аналiз на макро- та мiкроекономiчному рiвнях; характеристику iнвестицiйного потенцiалу ЄС в будiвельному секторi; виявлення особливостей iнтернацiоналiзацiї європейської будiвельної iндустріі в умовах глобалiзацiї ринкiв будiвельних товарiв та послуг.

Виклад основного матерiалу. Будiвельна iндустрiя Європейського Союзу пiд впливом науково-технологiчних та iнтеграцiйних факторiв характеризувалася зростаючими обсягами i досягла свого пiку у 2006-2008 р.р. (рис.1,2).

? Будiвництво загалом ? Будiвництво будинкiв ? Будiвництво iнженерних споруд

Рис.1 Iндекс обсягу виробництва у будiвельному секторi Європейського Союзу (за видами будiвельної продукції) [11]

? Країни Європейського Союзу (EU-28) ? Країни Єврозони (EA-19)

Рис.2 Iндекс обсягу виробництва у будiвельному секторi Європейського Союзу [11]

Пiсля кризового шоку 2008-2011 р.р., cпостерiгається вiдновлення темпiв зростання обсягiв виробництва в будiвельному секторi Європейського Союзу.

Показовими у посткризовому перiодi розвитку є iнвестицiї в будiвництво ЄС. (рис.3)

Рис.3 Iнвестицiї у будiвництво в Європейському Союзi [12]

Основнi обсяги iнвестицiй зконцентровано в п’яти країнах Європейського Союзу - Нiмеччинi, Францiї, Великобританiї, Iталiї та Iспанiї. (табл. 1)

Таблиця 1

Iнвестицiї у будiвництво в країнах ЄС [12]

Країни Обсяг iнвестицiй у будiвництво (млрд. Євро)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Нiмеччина 256 260 270 292 298 310

Францiя 246 259 247 250 248 257

Великобританiя 150 167 160 200 245 214

Iталiя 159 154 141 147 136 135

Iспанiя 150 124 102 99 112 111

Нiдерланди 61 55 52 58 62 67

Польща 48 45 44 46 47 48

Бельгiя 40 39 41 45 45 47

Швецiя 33 36 34 41 46 44

Австрiя 34 36 35 35 35 37

Фiнляндiя 24 25 25 24 23 25

Данiя 20 20 20 20 22 23

Румунiя 17 21 19 20 18 20

Чеська Республiка 18 17 16 16 18 16

Iрландiя 9 8 9 12 14 16

Португалiя 20 16 13 13 14 13

Угорщина 9 9 9 10 11 10

Грецiя 17 13 11 10 8 9

Словаччина 7 7 6 7 7 8

Люксембург 5 5 4 4 5 6

Iншi 18 17 16 17 20 20

Разом 1,341 1,333 1,274 1,366 1,434 1,436

Вiдносно невеликий розмiр мiсцевих ринкiв бiльшостi країн ЄС з одночасним базуванням в них крупних будiвельних корпорацiй (табл. 2) та iнтенсивна конкуренцiя на європейському ринку будiвельних послуг є основними чинниками, що спонукають до мiжнародної експансiї у будiвельнiй iндустрiї.

Таблиця 2

50 найбiльших європейських будiвельних компанiй за продажами 2016 року [13, с.7]

№ Компанiя Країна Продажi (млн. Євро) У порiвняннi з 2015 роком

1 VINCI SA Францiя 38,073 -1%

2 ACTIV. DE CONSTR. Y SERV. SA (ACS) Iспанiя 31,975 -8%

3 BOUYGUES SA Францiя 31,768 -2%

4 SKANSKA AB Швецiя 15,352 -6%

5 EIFFAGE SA Францiя 14,307 +2%

6 STRABAG SE Австрiя 12,400 -6%

7 FERRROVIAL SA Iспанiя 10,759 +11%

8 BALFOUR BEATTY PLC Великобританiя 10,596 -9%

9 KONINKLIJKE BAM GROEP NV Нiдерланди 6,976 -6%

10 CARILLION PLC Великобританiя 6,363 +1%

11 ACCIONA SA Iспанiя 5,977 -9%

12 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTR. SA (FCC) Iспанiя 5,952 -8%

13 SALINI IMPREGILO SPA Iталiя 5,884 +24%

14 BARRAT DEVELOPMENTS PLC Великобританiя 5,656 +15%

15 KIER GROUP PLC Великобританiя 5,624 +28%

16 NCC AB Швецiя 5,590 -16%

17 PEAB AB Швецiя 4,894 +3%

18 INTERSERVE PLC Великобританiя 4,497 -10%

19 TAYLOR WIMPEY PLC Великобританiя 4,486 +4%

20 OBRASCON HUARTE LAIN SA (OHL) Iспанiя 3,863 -12%

21 PERSIMMON PLC Великобританiя 3,828 -4%

22 PORR GROUP Австрiя 3,417 +9%

23 GALLIFORD TRY PLC Великобританiя 3,332 +8%

24 ENKA INSAAT VE SANAYI AS Турцiя 3,167 -23%

25 MORGAN SINDALL PLC Великобританiя 3,126 -5%

26 VEIDEKKE ASA Норвегiя 3,080 +14%

27 ASTALDI SPA Iталiя 3,004 +5%

28 IMPLENIA AG Швейцарiя 2,997 -3%

29 BELLWAY PLC Великобританiя 2,948 +26%

30 SACYR VALLEHERMOSO SA Iспанiя 2,860 -3%

31 CFE Бельгiя 2,797 -14%

32 ORANJEWOUD NV Нiдерланди 2,316 0%

33 MOTA ENGIL SGPS SA Португалiя 2,212 -9%

34 KELLER GROUP PLC Великобританiя 2,172 +1%

35 COSTAIN GROUP PLC Великобританiя 2,023 +12%

36 ELLAKTOR SA Грецiя 1,942 +27%

37 HEJMANS NV Нiдерланди 1,884 -5%

38 LEMMINKAINEN OYJ Фiнляндiя 1,683 -10%

39 YIT OYJ Фiнляндiя 1,678 -3%

40 JM AB Швецiя 1,615 +8%

41 ISG PLC Великобританiя 1,602 -26%

42 BAUER AKTIENGESELLSCHAFT Нiмеччина 1,586 -4%

43 TEKFEN HOLDING AS Турцiя 1,417 +10%

44 PER AARSLEFF A/S Данiя 1,399 +2%

45 TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTR. Португалiя 1,230 -18%

46 GEK TERNA Грецiя 1,163 20%

47 TREVI GROUP Iталiя 1,081 -19%

48 MT HOJGAARD Данiя 913 +4%

49 GRUPO SAN JOSE Iспанiя 613 +14%

50 J&P AVAX Грецiя 541 +8%

Очевидно, що деякi захiдно-европейськi ринки надзвичайно обмеженi в розмiрах. Такi компанiї, як: австрiйська Strabag, голандська BAM Groep, фiнська YIT та шведська NCC є яскравим прикладом необхiдностi iнтернацiоналiзацiї бiзнесу, коли об ?єму мiсцевого ринку недостатньо для забезпечення високих темпiв зростання. Наприклад, рiвень iнвестицiй фiнської будiвельної компанiї YIT у нерухомiсть на сусiдньому росiйському ринку більш ніж удвічі перевищив рівень iнвестицій концерну в усi Cкандинавськi країни [1, c. 75]. Iнтернацiоналiзацiя є загальною i добре вiдомою тенденцiєю на Європейському будiвельному ринку, оскiльки найбiльшi будiвельнi групи розташованi в країнах з невеликими споживчими ринками [8, с. 4]. Мiжнародна експансiя будiвельних компанiй найчастiше має на метi компенсувати низькi показники вiд вiдносно маленького або високо конкурентного внутрiшнього ринку [10, с. 6].

Негативнi показники дiяльностi компанiї на мiсцевому ринку також вказуються багатьма дослiдниками як причина, що пiдштовхує будiвельнi компанiї до пошуку можливостей зростання за кордоном. Важливiсть мiжнародної дiяльностi компанiї значно пiдвищується пiд час спаду на внутрiшньому ринку [7, с. 5]. Бiльшiсть iспанських будiвельних груп, таких як: Acciona, Carrilion та FCC, були змушенi збiльшити свою мiжнародну дiяльнiсть внаслiдок стрiмкого зменшення свого внутрiшнього ринку. Таким чином, мiжнародна дiяльнiсть розглядається як метод диверсифiкацiї ризикiв за рахунок зниження залежностi вiд внутрiшнього ринку. Надлишок виробничих потужностей, викликаний високим попитом попереднiх рокiв, також створює проблеми для будiвельних компанiй, особливо на нестабiльних i непередбачуваних ринках. Надлишок виробничих потужностей вимагає вiд будiвельних компанiй активнiшого залучення креативних iдей та рiшучих дiй [9, с. 7]. До iнших цiлей мiжнародної експансiї у будiвельнiй iндустрiї можна вiднести: прагнення збiльшити частку ринку, бажання отримати мiжнародний досвiд та намагання полiпшити iмiдж компанiї.

Таблиця 3

Рiвень iнтернацiоналiзацiї 20 найбiльших європейських будiвельних компанiй у 2016 роцi [13, с.18]

№ Компанiя Країна Мiжнароднiпродажi (млн. євро) у % до загального обсягу у порiвняннi з 2010 роком

1 VINCI SA Францiя 15,655 41% +3,82%

2 ACS GROUP Iспанiя 27,682 87% +54,77%

3 BOUYGUES SA Францiя 11,697 37% +5,69%

4 SKANSKA AB Швецiя 11,580 77% +4,27%

5 EIFFAGE SA Францiя 2,588 18% +3,29%

6 STRABAG SE Австрiя 10,342 83% -1,67%

7 FERRROVIAL SA Iспанiя 8,130 76% +6,50%

8 BALFOUR BEATTY PLC Великобританiя 5,218 60% +7,46%

9 BAM GROEP NV Нiдерланди 4,445 64% +8,35%

10 CARILLION PLC Великобританiя 1,430 27% +2,14

11 ACCIONA SA Iспанiя 2,890 48% +17,55%

12 FCC Iспанiя 2,879 48% +2,37%

13 SALINI IMPREGILO SPA Iталiя 5,344 91% +12,68%

14 BARRAT DEVELOPMENTS PLC Великобританiя 0 0% 0%

15 KIER GROUP PLC Великобританiя 263 6% +6,26%

16 NCC AB Швецiя 2,465 45% -1,43%

17 PEAB AB Швецiя 793 16% +2,28%

18 INTERSERVE PLC Великобританiя 821 22% +14,03

19 TAYLOR WIMPEY PLC Великобританiя 95 3% -30,70%

20 OHL Iспанiя 3,069 79% +9,91%

Разом 117,386 46,4% +8,21%

Iнтернацiоналiзацiя у будiвельнiй iндустрiї не обов’язково призводить до збiльшення операцiйних прибуткiв компанiї. Будiвельнi компанiї повиннi враховувати, що отримати контракт на участь у iноземному проектi не настiльки складно, як зробити його прибутковим. Мiжнародна експансiя несе в собi певнi ризики, такi як: вiдсутнiсть достатнiх знань про клiєнтiв та субпiдрядних органiзацiй, слабке розумiння рiвня цiн на новому ринку. Слiд вiдзначити, що рентабельнiсть дiяльностi мiжнародних європейських компанiй, у межах Євросоюзу, у середньому є меншою майже на 1%, у порiвняннi iз iншими будiвельними компанiями, якi оперують лише на мiсцевих ринках. Загалом, бiльшiсть мiжнародних будiвельних компанiй мають iстотно бiльшу рентабельнicть на мiсцевих ринках, анiж за кордоном [6, с. 12].

Незважаючи на те, що поява нових iноземних компанiй на ринку може дати потужний iмпульс для розвитку усiєї iндустрiї загалом, пiд впливом нових знань i технологiй, мicцевi компанiї навряд чи зможуть отримати вигоду вiд операцiйних та технологiчних iнновацiй, впровадженних потенцiйними новачками на мicцевому ринку [2, c. 489]. Таким чином мiсцевi компанiї будуть намагатися не допустити появи нових потенцiйних конкурентiв на свiй ринок, i розраховувати на їхню допомогу не варто [3, c. 54].

Структура ринку та iнтенсивнiсть конкуренцiї на ньому, загалом, визнанi, як найважливiші фактори, що впливають на процес вибору нового ринку для експансiї. Вони грають однаково важливу роль у процесi вибору регiонального вектора мiжнародного розвитку компанiї [5, c. 545]. Деякi автори стверджують, що будiвельнi компанiї з розвинутих країн бiльш схильнi до виходу на ринки країн з сильною економiкою. Таким чином, фiнансова стабiльнiсть та низький рiвень корупцiї розглядаються цими авторами, як вирiшальний фактор при виборi нових ринкiв для розширення. Однак, будiвельнi ринки менш розвинених країн, але зi швидко зростаючими економiками, такi як, Китай, Польща, Турцiя та Росiя становлять найбiльший iнтерес для мiжнародних будiвельних компанiй [4, c. 244].

Для деяких компанiй цiлком природно розпочинати свою мiжнародну дiяльнiсть на таких ринках, якi дуже схожi за економiчними показниками на мiсцевий ринок. Значна активнiсть iспанських iнвесторiв на польському будiвельному ринку є яскравим прикладом використання данної стратегiї. Iспанськi iнвестори просто помiтили, що Польща дуже схожа на Iспанiю двадцятирiчної давностi, з точки зору розмiру країни, кiлькостi жителiв, а також наявної iнфраструктури перед вступом до Європейського Союзу. Таким чином, iнвестори мають намiр повторити свiй успiшний досвiд, який вони мали в Iспанiї, вже на новому ринку. Загалом, cхожiсть культур та практик ведення бiзнесу в сусiднiх країнах, разом iз вiдсутнiстю мовного бар’єру, як правило, розглядаються бiльшiстю авторiв, як однi з ключових факторiв, що впливають на вибiр ринкiв для мiжнародної експансiї у будiвельнiй iндустрiї. Деякi будiвельнi компанiї намагаються пов’язати початок своєї дiяльностi на новому ринку iз можливiстю отримання роботи вiд своїх колишнiх клiєнтiв, таким чином захистивши себе вiд ризикiв пов? язаних iз недостатнiм розумiнням особливостей нового ринку. Серед них можна вiдзначити шведську SKANSKA, яка побудувала заводи для Phillip Morris, Rothmans та Gillette у рiзних країнах, у яких до цього нiколи не працювала [1, с.74]. Є й iншi мотиви мiжнародної експансiї європейських будiвельних компанiй, зокрема, iмiджовi, брендинговi, особистiснi тощо.

Висновки

Будiвельна iндустрiя стала важливим, технологiчно, iнфраструктурно та соцiально значимим сегментом економiки Європейського Союзу. Обсяги будiвельного виробництва постiйно зростали за винятком кризових 2008-2011 р.р. Iнвестицiї у будiвництво в ЄС у пiслякризовий перiод 2011-2016 р.р. стабiльно складають бiля 1,5 трлн.євро.

Ключовими гравцями на європейському ринку будiвельних послуг є транснацiональнi будiвельнi корпорацiї, насамперед, Францiї, Великобританiї, Iталiї та Iспанiї, що займають чiльнi позицiї у європейському рейтингу ТОП-50. Одночасно найбiльш iнтернацiоналiзованими є будiвельнi корпорацiї Швецiї та Нiдерландiв поряд з ТНК Iталiї та Iспанiї.

Загалом, будiвництво розглядається бiльшiстю вчених та професiоналiв як мiсцевий бiзнес i досить популярною стала фраза, що будiвельний бiзнес є поганим мандрiвником. Мiжнародна експансiя у будiвельнiй iндустрiї є економiчно привабливим i водночас ризикованим кроком через велику кiлькiсть вiдмiнностей у законодавствi та ментальностi у рiзних країнах. Розбiжностi у трудових та податкових законодавствах, культурнi та ментальнi вiдмiнностi мiж рiзними країнами, корупцiя та бюрократизм i високий рiвень конкуренцiї у будiвельному бiзнесi є основними факторами, якi стримують будiвельнi компанiї вiд виходу на зарубiжнi ринки та iнтернацiоналiзацiї своєї дiяльностi.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Панибратов А. Ю. Стратегии интернационализации строительных компаний: предпосылки, направления и перспективы //Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. – 2010. – №. 1.

2. Barrell R., Holland D. Foreign direct investment and enterprise restructuring in Central Europe //Economics of Transition. – 2000. – Т. 8. – №. 2. – С. 477-504.

3. Blomstr?m M., Kokko A., Globerman S. The determinants of host country spillovers from foreign direct investment: a review and synthesis of the literature //Inward Investment Technological Change and Growth. – Palgrave Macmillan UK, 2001. – С. 34-65

4. Bon R., Crosthwaite D. The future of international construction: some results of 1992-1999 surveys //Building Research & Information. – 2001. – Т. 29. – №. 3. – С. 242-247.

5. Buckley P. J., Casson M. C. Analyzing foreign market entry strategies: Extending the internalization approach //Journal of international business studies. – 1998. – Т. 29. – №. 3. – С. 539-561.

6. Chroustovsky J. Top 50 European Powers of Construction// SMART Construction. ? 2014. ? Т. 5. ? № 1. ? С. 12-13.

7. Hana P. Search for new markets as potential for growth // SMART Construction. ? 2011. ? Т. 2. ? № 3. ? C. 4-7.

8. Kolarova H., Linhart M. European Powers of Construction// SMART Construction. ? 2011. ? Т.2. ? № 2. ? С. 4-6.

9. Linhart M. Mergers and Acquisitions in the European Construction Industry// SMART Construction. ? 2013. ? Т. 4. ? № 1. ? С. 6-8.

10. Linhart M. The Top European Construction Companies// SMART Construction. ? 2012. ? Т. 3. ? № 2. ? С. 4-6.

11. Eurostat. Construction production (volume) index overview. Eurostat Statistics Explained. ? 2016. ? [Electronic resource]. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Construction_ production_(volume)_index_overview.

12. Eurostat. Ameco database of European Commision. ? 2016. ? [Electronic resource]. Available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ ameco/index_en.

13. Deloitte. EPoC 2016. European Powers of Construction. ? 2016. ? [Electronic resource]. Available at: https://www2.deloitte.com/be/en/pages /real-estate/articles/european-powers-of-construction-2016.html

REFERENCES

1. Panibratov A. U. Strategii internazionalizacii stroitel’nyh kompanij: predposylki, napravlenija i perspektivy //Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Serija 8. Management. – 2010. – №. 1.

2. Barrell R., Holland D. Foreign direct investment and enterprise restructuring in Central Europe //Economics of Transition. – 2000. – Т. 8. – №. 2. – pp. 477-504.

3. Blomstr?m M., Kokko A., Globerman S. The determinants of host country spillovers from foreign direct investment: a review and synthesis of the literature //Inward Investment Technological Change and Growth. – Palgrave Macmillan UK, 2001. – pp. 34-65

4. Bon R., Crosthwaite D. The future of international construction: some results of 1992-1999 surveys //Building Research & Information. – 2001. – Т. 29. – №. 3. – pp. 242-247.

5. Buckley P. J., Casson M. C. Analyzing foreign market entry strategies: Extending the internalization approach //Journal of international business studies. – 1998. – Т. 29. – №. 3. – pp. 539-561.

6. Chroustovsky J. Top 50 European Powers of Construction// SMART Construction. ? 2014. ? Т. 5. ? № 1. ? pp. 12-13.

7. Hana P. Search for new markets as potential for growth // SMART Construction. ? 2011. ? Т. 2. ? № 3. ? pp. 4-7.

8. Kolarova H., Linhart M. European Powers of Construction// SMART Construction. ? 2011. ? Т.2. ? № 2. ? pp. 4-6.

9. Linhart M. Mergers and Acquisitions in the European Construction Industry// SMART Construction. ? 2013. ? Т. 4. ? № 1. ? pp. 6-8.

10. Linhart M. The Top European Construction Companies// SMART Construction. ? 2012. ? Т. 3. ? № 2. ? pp. 4-6.

11. Eurostat. Construction production (volume) index overview. Eurostat Statistics Explained. ? 2016. ? [Electronic resource]. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Construction_ production_(volume)_index_overview.

12. Eurostat. Ameco database of European Commision. ? 2016. ? [Electronic resource]. Available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ ameco/index_en.

13. Deloitte. EPoC 2016. European Powers of Construction. ? 2016. ? [Electronic resource]. Available at: https://www2.deloitte.com/be/en/pages /real-estate/articles/european-powers-of-construction-2016.html

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  будiвельна iндустрiя, будiвельна компанiя, ринок будiвельних послуг, Європейський Союз, iнтернацiоналiзацiя, мiжнародна експансiя.

МАКРОЕКОНОМІКА

Сидоренко Олександр
асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет iмені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org