Біржові фонди акцій як ефективний інструмент для операцій на біржовому ринку акцій


У статті досліджуються біржові фонди акцій (фонди «бичачого ринку» та «ведмежого ринку»), як ефективний інструмент на біржовому ринку акцій. Зокрема акцентується увага на ефективності використання інверсійних біржових фондів акцій з метою захисту портфелю від падіння цін на ринку акцій. Також автором проаналізовані міжнародний досвід використання біржових фондів акцій на біржовому ринку та перспективи розвитку і використання даного інструменту на біржовому ринку акцій України.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями. Високий рівень невизначеності з подальшими перспективами українського біржового ринку в умовах викликів як глобальних так і внутрішньо-національних факторів фінансової нестабільності, робить актуальним запровадження в практику фондового ринку України інноваційних фінансових інструментів, які дозволяли б інвесторам отримувати бажаний рівень інвестиційного доходу навіть на «падаючому» тренді ринку. Криза 2008-2014 років показала, що коли весь ринок стрімко йде вниз, то в портфелі у інвестора повинні бути інструменти, які зможуть не тільки пом’якшити це падіння, а і принести інвестору певну дохідність від падіння цін на активи - інструменти які будуть давати «інверсійний ефект». На наш погляд, на таку роль можуть претендувати інверсійні біржові фонди (Inverse ETFs), або як їх називають гравці ринку - фонди падаючого «ведмежого» ринку (Bear ETFs) чи фонди «коротких позицій» (Short ETFs).

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми, котрим присвячується означена стаття. Дослідження інструментів біржового ринку, зокрема інструментів хеджування ризиків на біржовому ринку завжди були актуальні і знаходились у центрі уваги іноземних та вітчизняних науковців. На особливу увагу заслуговують роботи Тьюлза Р., Бредли Э., Сороса Дж, Бірюка С.О., Леонова Д.А., Гапонюка М.А.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити міжнародний досвід та особливості використання біржових фондів акцій на біржовому ринку та проаналізувати перспективи розвитку і використання біржових фондів акцій на біржовому ринку акцій України...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  біржовий ринок акцій, вартість чистих активів, ринкова капіталізація, біржовий реєстр, лістингові емітенти, емітенти, акції котрих допущені до торгів.

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ройко Ігор
аспірант кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org