Сучасний стан, проблеми та особливості функціонування соціально-відповідальних інвестиційних фондів


Стаття присвячена розгляду сучасного стану, проблем та особливостей діяльності соціально-відповідальних інвестиційних фондів.

Мета статті – надати теоретико-методологічне та прикладне обґрунтування концепції соціально-відповідального інвестування в окремих її аспектах: запропонувати групування соціально-відповідальних інвестиційних фондів за виділеними класифікаційними ознаками, оцінити сучасний стан розвитку ринку соціально-відповідального інвестування на прикладі інвестиційних

фондів. Обґрунтовано, що класифікація соціально-відповідальних інвестиційних фондів може здійснюватися за цілями інвестиційних стратегій, напрямками інвестування та трактуванням сутності поняття «сталий розвиток». Запропоновано групування соціально-відповідальних інвестиційних фондів за ознакою - цілі соціально-відповідальних інвестиційних стратегій. Проведено аналіз сучасного стану розвитку ринку соціально-відповідальних інвестицій на прикладі інвестиційних фондів.

Постановка проблеми. Фінансові ринки мають великий потенціал для прискорення переходу до соціальної економіки, сталого бізнесу і сталих моделей економічного розвитку. Розуміючи виняткову роль фінансових ринків провідні економічні і фінансові лідери з усього світу відзначили, що «влада фінансових ринків, якщо її використовувати, може бути найсильнішим чинником для корпорацій усього світу щодо інтеграції в основну діяльність засад сталого розвитку» [1, c.6]. Фондовий ринок через механізм соціально-відповідального інвестування є інструментом тиску на корпорації щодо перетворення їх у більш відповідальні у таких аспектах їх діяльності як соціальні, екологічні, етичні, корпоративного управління на умовах інкорпорації стейкхолдерського підходу.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам сталого розвитку, корпоративного соціальної відповідальності присвячують свої дослідження багато вітчизняних і російських вчених, зокрема Ю.Благов, О.Грішнова, З.Галушка, І.Комарницький, А.Колот, Л.Мельник та багато інших шанованих вчених. Окремо варто виділити вітчизняних вчених, що акцентували увагу на дослідженні соціально-відповідальних інвестицій: О.Даниленко, І.Краснову, С.Мошенського, Н.Орлову, А.Харламову [2-5] та інших дослідників. Не дивлячись на певну розробленість проблеми можна вказати на недостатню кількість публікацій, присвячених особливостям діяльності соціально-відповідальних інвестиційних фондів як нових гравців ринку. Мало дослідженим є сучасний стан розвитку ринку соціально-відповідальних інвестицій, зокрема у розрізі інвестиційних фондів, що може представляти практичний інтерес з позиції реалізації концепції соціально-відповідального інвестування...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  сталий розвиток, соціально-відповідальні інвестиційні фонди, соціально-відповідальні інвестиції, корпорації.

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Васильчук Ірина
к.е.н., доцент, кафедра фінансів,податків і страхової справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org