РЕГУЛЯТИВНІ ФУНКЦІЇ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


В статті розглянуто причини створення в Україні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, його організаційну структуру та регулятивні функції. Вивчено світовий досвід побудови моделей систем гарантування вкладів фізичних осіб. Досліджено зміни у складі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та динаміку зростання гарантованої суми відрахування за вкладами фізичних осіб.

Постановка проблеми. На зміцнення довіри до банків з боку суспільства впливають регулювання та нагляд банківської діяльності здійснювані Національним банком України. Крім Національного банку регулятивний вплив на банки здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що також сприяє підвищенню довіри до банків.

Головним завданням системи гарантування вкладів фізичних осіб є забезпечення стабільності роботи банківської системи та компенсація збитків вкладників, які одержані внаслідок банкрутств банківських установ.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження проблем організації системи гарантування вкладів в Україні з метою захисту вкладників та збереження довіри до банківської системи знайшли відображення в працях вітчизняних науковців, зокрема, В. І. Міщенка, Т. О. Раєвської, К. Є. Раєвського, Н. О. Ковель, В. Л. Кротка, С. М. Лобозинської, В. І. Огієнка та інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад щодо організації системи гарантування вкладів в Україні з метою захисту вкладників та збереження довіри до банківської системи. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– вивчити моделі систем гарантування вкладів фізичних осіб;

– дослідити організаційну структуру та регулятивні функції ФГВФО;

– здійснити аналіз динаміки зростання гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб.

Причиною створення в Україні системи гарантування вкладів фізичних осіб послужила фінансова криза 1998 року та банкрутство кількох банків, яке викликало хвилю невдоволення у їх вкладників фізичних осіб. Тоді Президентом України у 1998 був підписаний Указ «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України», яким було затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів. Також Указом було встановлено, що в разі недоступності вкладу в комерційному банку фізичній особі гарантується відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 гривень.

Через три роки Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 року. Даним Законом було передбачено, що Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду міг бути збільшений за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду [2].

Положення даного Закону внесли суттєві зміни в практику гарантування вкладів фізичних осіб.

23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня 2012 року. Цей Закон розширив повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків. Також Законом передбачено умови, при настанні яких банк може бути віднесено до категорії проблемних та неплатоспроможних. Банки, які перебували в статусі тимчасового учасника Фонду набули статусу учасників Фонду, оскільки Закон не передбачає переведення учасників Фонду до категорії «тимчасових учасників» Фонду, тим самим, скасовуючи поняття тимчасового учасника Фонду як такого. Учасниками Фонду є банки, участь яких у Фонді є обов’язковою, та які набувають статусу учасника Фонду в день отримання ними банківської ліцензії. Таким чином, банки, які мають банківську ліцензію, є учасниками Фонду, окрім ПАТ «Ощадбанк»...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), система гарантування вкладів, функції ФГВФО

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Гойванюк Марина
к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org