ROC та CAP аналіз як інструменти оцінки якості моделей фінансової діагностики


У статті досліджено інструменти оцінювання якості моделей фінансової діагностики та сутність характеристики понять CAP і ROC. Вказані інструменти дозволяють здійснити необхідний аналіз з єдиним показником - коефіцієнтом точності. Показано, що коефіцієнт точності це просто лінійне перетворення площини під ROC-кривою. Розкрито метод обчислення довірчих інтервалів для області під ROC-кривою, а також порядок результатів аналізу порівняння площини під ROC-кривою за двома моделями фінансової діагностики однакової вибірки.

Постановка проблеми. Фінансовий стан підприємства, з одного боку, є результатом діяльності підприємства, тобто його досягненням, а з іншого – визначає передумови розвитку підприємства за його прогнозного значення. Тому виникає постійна потреба в досконалій і правильній оцінці фінансового стану підприємства. Однак, досить часто підприємства не здатні правильно оцінити свій фінансовий стан, що створює серйозні перешкоди для забезпечення ефективної поточної діяльності та подальшого розвитку. У цьому зв’язку на мікрорівні виникає основна проблема - відсутність прийняття якісних управлінських рішень у сфері виробництва, збуту, фінансування, інвестування. Це в свою чергу зумовлює необхідність керівництву підприємства мати не тільки теоретичні знання в області фінансового аналізу, але й ґрунтовні навички практичних розрахунків при дотримані логічної послідовності господарських операцій з фінансовими розрахунками і прогнозом різноманітних економічних ситуацій. Тому із найактуальніших завдань на рівні підприємства залишається достовірна оцінка його фінансового стану, що послужить основою своєчасного прийняття необхідних управлінських рішень.

Метою статті є дослідження інструментів для оцінювання якості моделей фінансової діагностики задля виявлення та подолання недоліків в методиках оцінки визначення фінансового стану підприємств.

Виклад основного матеріалу. Коло необхідності проведення діагностики фінансового стану є досить широким, так як будь-яку методику оцінки кредитоспроможності позичальника можна вважати такою, яка присвячена проблематиці прогнозування фінансової неспроможності, відповідно, фінансовій діагностиці. Метою оцінки кредитоспроможності підприємства є прогнозування його можливості своєчасно та в повній мірі розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. За неспроможності погашення боргу виникає підстава для порушення справи про банкрутство. У разі високої ймовірності неплатоспроможності чи незадовільного фінансового стану підприємство вважається таким, якому загрожує фінансова криза та банкрутство. Отже, природа і цілі фінансової діагностики та оцінки кредитоспроможності підприємства є ідентичними. Так як судять про кредитоспроможність на основі оцінки фінансового стану та віднесення підприємства до певної групи з відповідним рівнем фінансового стану [1, 252].

Банкрутство є однією з найбільш складних економічних ситуацій, яка може мати місце в житті фірми і визначаються за оцінкою фінансового стану. Воно має загрозливі наслідки для всіх зацікавлених сторін - від акціонерів і кредиторів до постачальників і співробітників. Рівень заподіяної шкоди для економіки і суспільства буде залежати від розміру боргу та систематичності прояву неплатоспроможності підприємств. Однак, навіть для невеликої фірми, банкрутство буде важливою та негативною подією для зацікавлених сторін...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  CAP-крива, ROC-крива, довірчі інтервали, профіль акумульованої точності (CAP), розрахунок коефіцієнта прогнозної здатності (ROC), фінансово спроможне підприємство, фінансово не спроможне підприємство.

ТЕОРІЯ

Євтушенко Марина
аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org