ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ЗА МІЖНАРОДНИМИ МЕТОДИКАМИ


В даній статті глобалізацію визнано однією з найголовніших рис сучасної міжнародної економіки. Також сконцентровано увагу на оцінці інноваційного потенціалу України за сучасними міжнародними методиками. Визначено місце України в глобальному інноваційному просторі за глобальним інноваційним індексом, індексом економіки знань та Таблом інноваційного союзу.

Постановка проблеми. Глобалізація є однією з найважливіших характеристик міжнародної економіки сьогодення. Вона поставила перед країнами проблему пошуку нових форм і методів адаптації національних економік до сучасних вимог здійснення міжнародних економічних відносин. Швидкі зміни чинників, які визначають конкурентоспроможність підприємств на світових ринках, динамічний розвиток глобального середовища змушують уряди при формуванні умов соціально-економічного зростання більше звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у масштабах глобалізованого світу.

Сьогодні розвиток світової економіки свідчить про зростання ролі інноваційних переваг національних економік в умовах зростаючої глобалізації економічних зв’язків. У подальшому роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності буде тільки зростати, оскільки буде змінюватись структура світового промислового виробництва на користь високотехнологічних галузей, зокрема під впливом активного розвитку галузей шостого технологічного укладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі інноваційного потенціалу країни присвячено дуже багато робіт вітчизняних та зарубіжних науковців: Б.М. Бажала, З.С. Варналія, В.М. Гейця, В.В. Зянька, В.П.Мельника, В.Л. Осецького, І.А. Павленка, Л.І. Федулової, А.А. Чухна, А.Сміта, Д.Рікардо, Й. Шумпетера, Д. Белла, Н. Кондратьєва, Г. Менша, М. Портера та ін. Класики економічної теорії – А.Сміт, Д.Рікардо, У.Петті, Ж.Б.Сей, Д.Мілль, Й.Шумпетер трактували інновацію як основну рушійну силу економічного розвитку. У працях К.Акамацу, Д.Белла, О.Гоффлера, П.Девідсона, Г.Касселя, Н.Кондратьєва, Г.Менша, М.Портера, Д.Робертсона, У.Ростоу, Б.Твісса, А.Шпітгофа спостерігається ідея верховенства інноваційних факторів у моделях економічного розвитку. Окремі автори розглядають інноваційну діяльність в контексті технологічних хвиль та не концентрують увагу на окремих країнах та показниках інноваційної спроможності (Б.М. Бажал). Деякі автори концентруються лише на дослідженні результатів інноваційної діяльності, не приділяючи уваги аналізу всіх факторів, що впливають на інноваційний потенціал (І.А. Павленко, В.П. Мельник, В.Л. Осецький). В багатьох роботах не аналізуються міжнародні рейтинги інноваційного інноваційного потенціалу (В.П. Мельник, З.С. Варналій, В.В. Зянько, В.Л. Осецький, І.А. Павленко).

Мета дослідження. Головною метою даного дослідження визнано проведення аналізу інноваційного потенціалу України за сучасними міжнародними методиками.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку світової економіки одним з головних джерел прогресу є інноваційний потенціал. Цей факт обумовлює необхідність збереження та постійного його розвитку. Як показують дослідження цей факт усвідомлено урядами розвинених країн, які на науку та інновації виділяють значну частку державного бюджету...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  глобалізація, неолібералізація, інноваційний потенціал, індекс економіки знань, інноваційні технології, технологічний уклад.

ТЕОРІЯ

Гурова Вікторія
к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Донецький національний університет
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org