Трансформація змісту фіскальної політики: цілі та взаємозв’язки


Мета статті полягає у дослідженні теоретичної бази сучасної фіскальної політики України та обґрунтуванню напрямів поглиблення та уточнення її змісту. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто еволюцію поглядів на фіскальні відносини, заходи та засоби їх впорядкування та контролю, систематизовані підходи дослідників на трактування поняття «фіскальна політика».

У результаті дослідження було виділено три визначальні цілі фіскальної політики - досягнення фінансової стабільності, економічної ефективності та соціальної справедливості. Визначено, що тлумачення фіскальної політики як комплексу «дій», або «заходів» уряду не створює методичних передумов для виділення результатів її реалізації. Обґрунтовано та запропоновано розглядати фіскальну політику з позицій системи узгоджених цілей окремих державних органів й установ, відповідальних за формування, розподіл і використання фінансових ресурсів держави.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення фіскальних передумов високих темпів зростання реальних обсягів суспільного продукту, підтримання повної зайнятості, помірних і прогнозованих темпів інфляції та додержання принципів соціальної справедливості в особистому і функціональному розподілі доходів, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні понять фіскального регулювання та забезпечення, фіскального механізму реалізації та досягнення встановлених цілей, їх логічного запровадження у практичну діяльність.

Вступ. В сучасних умовах фінансові відносини та механізми їх реалізації стали в розвинутих країнах потужним джерелом імпульсів для економічного розвитку. Вони виконують значно більш вагому роль, ніж лише «опосередкування процесів акумуляції і розподілу матеріальних й людських ресурсів між сферами використання». Зокрема, розвинуті фінансові інститути, сприятливий інвестиційний клімат дозволяє сучасним лідерам світової економіки досить легко долати нестачу практично будь яких ресурсів. Наприклад, динамічний розвиток «азійських тигрів» сучасна економічна теорія пояснює не в категоріях наділеності факторами виробництва, а через якість їх фінансової інфраструктури, державної фінансової політики, високу інтегрованість ринку капіталу в глобальний простір його руху.

Крім того, більш високі вимоги до суспільної ефективності використання фінансових ресурсів держави, провідне значення якості благ суспільного користування, що створюються за рахунок державного фінансування, для забезпечення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  фіскальні відносини, фінансова політика, фіскальна політика, фіскальне регулювання, фіскальне забезпечення, податкове навантаження

ТЕОРІЯ

Коновалова Інна
старший викладач кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org