Міжнародні рейтинги кредитної та інноваційної привабливості України


У статті звернуто увагу на критерії ключових міжнародних рейтингів інноваційної та кредитної привабливості. Досліджено динаміку відповідних рейтингів для економіки України. Розраховано узагальнені рейтинги інноваційної та кредитної привабливості національної економіки, проаналізовано зв'язок між тенденціями їх зміни.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. В умовах сьогодення забезпечення конкурентоспроможності країни на світових ринках неможливе без врахування привабливості конкретних сфер її соціально-економічної активності. Провідні гравці міжнародного ринку сучасності у багатьох випадках проявляють свої переваги виходячи з привабливості інноваційної та кредитної сфер. У світі розроблено значну кількість рейтингів інноваційної та кредитної привабливості, які дозволяють надати порівняльну характеристику ключових тенденцій інноваці-йного та кредитного розвитку. Актуальності набуває врахування специфіки методик розрахунку згідно кожного із рейтингів. Важливо звернути увагу на особливості та критерії оцінки інноваційної та кредитної привабливості. Для корегування державної полі-тики у досліджуваних сферах практичного значення набуває співставлення ключових міжнародних рейтингів. Огляд та співставлення рейтингів для національної економіки сприяє утвердженню орієнтирів ділової активності на світових ринках як для суб’єктів господарювання, так і для економіки країни загалом. Практичним завданням економічно активного суб’єкта є систематична розробка заходів, що сприятимуть нарощенню наявних переваг та нівелюванню недоліків розвитку інноваційних та кредитних умов. Це підтверджує практичну роль дослідження методик та результатів розрахунку рейтингів для економіки України. У теоретичному розумінні завданням науковців є удосконалення методик та критеріїв розрахунків, що потребує систематичного обґрунтування та перевірки актуальності діючих рейтингів.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Зростання ролі поставлених питань в контексті ділової активності сучасності сприяло виникненню та подальшому розвитку теоретичних та практичних досліджень даного напрямку. Необхідно звернути увагу на дослідження здійснені робочими групами ключових міжнародних та регіональних рейтингів, зокрема нами відокремлено...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Гернего Юлія
аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org