ДЕРЖАВА У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ


У статті обґрунтовано роль та місце держави в кредитуванні інноваційних проектів. За допомогою кореляційного зв’язку доведено залежність рівня інноваційного розвитку країни від затрат державного бюджету на реалізацію інноваційних проектів. На основі здійсненого аналізу сформовано моделі участі держави у кредитуванні інноваційних проектів окремих країн світу.

Постановка проблеми. В умовах сучасності для ефективної реалізації інноваційних проектів на практиці необхідним є їх систематичне фінансово-кредитне забезпечення, що сприятиме подальшому поширенню інновацій на усі ключові сфери ділової активності. Поряд з кредитами комерційних банків та небанківських фінансово-кредитних установ виникає потреба залучення державного ресурсу. Держава покликана сприяти розвитку інноваційних проектів у стратегічно важливих напрямках. Збільшення обсягів кредитування саме таких інноваційних проектів створюватиме умови для переходу економіки країни на якісно новий інноваційний рівень. Для різних країн світу характерний достатньо різноманітний досвід участі держави у кредитуванні інноваційних проектів. Актуалізація зазначених питань зумовила розвиток теоретичних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів стосовно участі держави у кредитуванні інноваційних проектів.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Питання фінансування інноваційних проектів знайшли своє відображення в працях таких зарубіжних вчених, як П. Друкер, Р. Ландау, Н. Манків, Й. Шумпетер, В. Сігурт, М. Калецкі, Г. Менш та ін. Серед вітчизняних дослідників можемо назвати А. Бута, Т. Майорову, М. Крупку, В. Осецького, А. Черепа та інших [1]. Місце держави в фінансово-кредитній системі обгрунтована у працях Р. Барро, Дж. Ітона, Дж. Кейнса, К. Маркса, Д. Рікардо, Е. Селігмана та інших. Питаннями державного кредиту займалися українські та російські економісти, зокрема: М. Бунге, М. Туган-Барановський, А. Гальчинський, В. Глущенко та інші [2]. Метою нашого дослідження є обґрунтування моделей участі держави у кредитуванні інноваційних проектів.

Виклад основного матеріалу дос-лідження. Розвиток економіки країни не є стабільним та легко передбачуваним процесом, що справляє свій вплив на варіативність тенденцій інноваційного зростання. Держава направлена на виконання різноманітних функцій націлених на регулювання інноваційної активності. Зокрема варто звернути увагу на інноваційну спрямованість державного проектного фінансування (рис. 1)

Фінансування інвестиційних проектів загалом та інноваційних проектів зокрема відбувається за рахунок дотримання ключових принципів, які наголошують на необхідності паралельного забезпечення ефективності та пільгового характеру державного фінансування. За предметною спрямованістю інноваційний проект передбачає реалізацію фундаментальних та прикладних дос-ліджень, що часто потребує застосування коштів державного та місцевих бюджетів...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org