ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ІРО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Розглянуто проблеми первинного публічного розміщення акцій (ІРО) вітчизняних емітентів акцій як спосіб залучення фінансових ресурсів на західних фондових ринках капіталу; проаналізовано активність глобального ринку і ключові тенденції розвитку ІРО.

Актуальність дослідження. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) як механізм підвищення капіталізації компаній на ринках капіталу постає альтернативним інструментом вирішення проблеми фінансування їх інтенсивного зростання, збільшення їх ринкової вартості з розширенням власників за рахунок підвищення рівня публічності компаній, тобто IPO постає засобом отримання компаніями неборгового фінансування на довготерміновій основі й можливістю для інвесторів реалізувати прибутки від інвестицій. Не менш важливо, що IPO порівняно з отриманням банківських кредитів, бюджетних коштів, державних позик, облігаційних позик виявляється достатньо вигідною процедурою для компаній.

Значне зростання обсягів і кількості ІРО-угод виявляє одну з провідних характеристик світового ринку капіталів за останні роки, коли завдяки високій ефективності такого інструменту фінансування ринок ІРО набуває все більших масштабів не лише у розвинених країнах, але й у країнах, що розвиваються, і це зумовлює необхідність безпосереднього дослідження проблем становлення і сучасних тенденцій розвитку світового ринку ІРО в умовах фінансової глобалізації, оскільки сучасні процеси глобалізації ринків капіталу значним чином активізують можливості збільшення інвестиційних ресурсів мікро- і макроекономічного рівнів за допомогою ІРО.

Дослідженням проблем первинного публічного розміщення акцій присвячена значна кількість наукових праць західних вчених: Дж. Ріттера, Д. Червітца, Ш. Корвіна, П. Шультца, Ф. Корнеллі, П. Спіндта, М. Бреннана, Дж. Франкса, Ц. Казерера, С. Перисті-ані; вітчизняні науковці більше уваги надати питанням розвитку фондово-

го ринку, зокрема, М. Бурмака,

В. Корнєєв, О. Мозговий та ін., хоча аналіз фондового ринку, зокрема його інвестиційного механізму неможливий без врахування такої форми залучення інвестицій, як первинне розміщення цінних паперів на вітчизняному і міжнародних фондових ринках, що з інтеграцією України у світову еконо-міку збільшила можливості залучення інвестиційного капіталу вітчизняними компаніями шляхом первинного роз-міщення акцій на міжнародних фондових ринках, умови діяльності на яких трансформуються під впливом глобалізації. Відтак вітчизняні компанії взаємодіють з національними державними інститутами і міжнародними біржами, і подібні зв'язки прямої й зворотної дії вимагають удосконалення організаційно-управлінських функцій компаній, поліпшення їх фінансового стану, зміни стратегії і критеріїв розвитку компаній щодо зростання їх капіталізації, ефективності менеджменту, підвищення рівня прозорості, відкритості, переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідності законодавчої бази країни міжнародним стандартам, відсутності політизації й адміністрування бізнесу. За первинного розміщення акцій ІРО із залучення капіталу за межами України компанія-емітент отримує умовно нескінченні гроші; нові акціонери платять за акції кошти, від яких планують отримувати доходи у вигляді дивідендів і курсової різниці (поступового зростання вартості цінного паперу); важливо, що й інвестори не вимагають від компанії повертати свої вкладення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org