ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Сформовано визначення фінансового контролю в страхових компаніях, визначено сучасні умови господарювання страховиків, що потребують вдосконалення фінансового контролю. Визначено проблемні питання, що заважають сталому розвитку ринку страхових послуг і на цій основі окреслено основні напрямки по стабілізації страхового ринку, що включають нові методи та інструменти фінансового контролю.

Постановка проблеми. Сьогодні, в сучасних умовах господарювання фінансовий контроль страхових компаній не достатньо освітлений в науковій літературі. Крім того не існує окремого визначення «фінансовий контроль страхових компаній», що не дозволяє, ураховуючи важливість питання не тільки для окремої страхової компанії, а для всього страхового ринку, систематизувати та сформувати напрями по вдосконаленню фінансової діяльності страхових компаній в умовах фінансової нестабільності та економічної кризи.

Отже старі методи вже не задовольняють потребам сучасності, переконанням тому є численні банкрутства страховиків та значні проблеми з фінансовим станом компаній, які працюють на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку та вдосконалення фінансового контролю страхових компаній внесли такі вітчизняні діячі страхового ринку, вчені та науковці, як Пінчук А.П., Ганчак В.М., Завада О.Л., Гаманкова О.О., Приходько В.С., Лень В.С. та інші...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Попова Інна
аспірантка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org