МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЦЕНТРАлІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Інфраструктура фондового ринку кожної країни може мати певні, властиві лише їй особливості. Проте, існує єдиний принцип побудови інфраструктури будь-якого фондового ринку, що полягає у оптимальному збалансуванні інтересів емітентів, інвесторів, посередників та регулюючих органів. Організація фондового ринку підлягає модернізації під впливом реформацій національного ринку та державного законодавства. Ці фактори обумовлюють різноманітність моделей побудови депозитарних систем. Однак, існує загальний розподіл видів депозитарних систем на централізовану та децентралізовану. Децентралізована система характеризується відсутністю центрального депозитарію, на ринку функціонують депозитарії-кореспонденти.

Постановка проблеми. В Україні склалася децентралізована система депозитарної діяльності, яка характеризується різноманітністю організаційних форм, спеціалізацій і депозитарних технологій. Важливими недоліками існуючої депозитарної системи є: високий ступінь ризику при обліку прав на цінні папери; низький ступінь пристосованості депозитарної системи до систем обліку прав на цінні папери і систем міжнародних розрахунків. Для вирішення цих проблем необхідний пошук найбільш оптимальних шляхів та способів централізації національної депозитарної системи.

Мета статті: дослідити шляхи та способи централізації системи депозитарної діяльності в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО

МАТЕРІАЛУ

На даному етапі розвитку, в Україні склалася децентралізована система депозитарного обслуговування, де функції центрального депозитарію розподілені між трьома функціонуючими депозитарними інститутами: Національним депозитарієм України, Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів (обслуговують обіг корпоративних та муніципальних цінних паперів) та депозитарієм Національного банку України (обслуговує обіг державних цінних паперів)...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Сивченко Галина
аспірантка кафедри банківської справи КНТЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org