ІННОВАЦІЇ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Ефективність антикризового управління фінансами суб’єктів підприємництва значною мірою залежить від якості економіко-правового забезпечення впровадження оздоровчих заходів. Використання інновацій в будь-якій сфері діяльності є передумовою підвищення її результативності та ефективності управлінських рішень. Інноваціями визнаються як новостворені, так і вдосконалені конкурентоздатні технології та організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери [3]. Імперативом удосконалення правового регулювання впровадження антикризових та ліквідаційних процедур у сфері бізнесу є використання інноваційних підходів до розробки законодавства про банкрутство та сприйняття законодавцями нової філософії його спрямування на відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів підприємства. Тому дослідження інновацій економіко-правового забезпечення фінансового оздоровлення й відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України нової редакції законодавства про банкрутство, є досить актуальним.

Питаннями управління фінансами суб’єктів підприємництва, зокрема, впровадження на них антикризових заходів, займалося багато вітчизняних вчених, серед яких вагомий внесок зробили: М.Д.Білик, В.М.Багацький, Н.Д.Гетманцев, І.В.Карпунь, В.П.Кукоба, Л.О.Лігоненко, О.В.Мороз, А.М. Поддєрьогін, О.М.Скібіцький, О.А.Сметанюк, О.О.Терещенко, І.В.Шварц, З.Є.Шершньова, А.Д.Чернявський та ін. науковці.

Проблемам інноваційного розвитку економіки країни в цілому та використання інноваційних підходів у діяльності вітчизняних підприємств висвячені праці: Б.В.Гречаник, М.С.Данько, С.В.Захаріна, А.В.Корнилюк, А.Є.Никифорова, І.Л.Петрової, Н.П.Сисоліна, Л.І.Федулової, П.С.Харів, Т.І.Шпильоваої та багатьох ін...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Островська Ольга
старший викладач кафедри фінансів підприємств КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org