Інвестиційна політика в стимулюванні економічного розвитку


В статті обґрунтовується вплив інвестиційної політики держави на стимулювання економічного розвитку. Визначено місце державної інвестиційної політики в соціально-економічній політиці держави та проаналізовано чинники, що впливають на інвестиційну активність.

Прагнення кожної країни бути економічно привабливою та економічно розвиненою продиктовано вимогами сучасності. Розвиток глобалізаційних процесів вимагає найшвидшої опти-мізації інтеграційної стратегії України для найбільш ефективного вирішення соціальних, економічних і політичних проблем. Добробут населення напряму залежить від дій уряду, здійснюваних в країні. Поняття «зростання» на рівні країни означає збільшення виробництва товарів і послуг, покращення життєвого (і обов’язково – освітнього) рівня населення, екологічної ситуації.

Здійснення зваженої інвестиційної політики — дуже важлива складова початку економічного піднесення. Ефективна інвестиційна політика сприяє швидшому та якіснішому відтворювальному процесу та здійсненню позитивних ринкових перетворень. Так як через недостатність інвестування знижується конкурентоспроможність національних підприємств та економіки в цілому, то це призводить до занепаду основного капіталу, спаду виробництва та збільшення собівартості продукції, тягне за собою негативні соціальні зрушення...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій

Левицька Владислава
аспірант ДВНЗ «Київсьий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org