Сучасні тенденції глобального інвестування


Досліджено тенденції глобального руху інвестицій, визначено та проаналізовано ключові характеристики структурних змін прямого зарубіжного інвестування в кризовому періоді розвитку, ідентифіковано його структурні диспропорції та окреслено посткризові перспективи інтенсифікації.

Інвестування відіграє ключову роль як у національному, так і у світогосподарському розвитку, а особлива роль міжнародного інвестиційного ринку полягає в тому, що завдяки йому прямо чи побічно опосередковуються всі економічні взаємозв’язки, поєднується національна та інтернаціональна виробничо-торговельна діяльність з валютно-фінансовою сферою.

Економічна глобалізація, зародившись на товарних ринках, останніми роками розвивається переважно на фінансово-інвестиційній основі, чому сприяло багато об’єктивних факторів, достатньо досліджених у міжнародній і економічній науці. Разом із тим інвестиційний глобалізм на сьогодні демонструє не стільки світогосподарську консолідацію розвитку, скільки міжкраїнову та функціональну асиметричність та диспропорційність, що актуалізує дослідження його об’єктивних передумов, факторів і специфік.

Постановка задачі. У статті робиться спроба виявити тенденції глобального руху прямих інвестицій з урахуванням, з одного боку, довгострокових ретроспективних трендів, а з другого – впливів кризових явищ і процесів, характерних для сучасної глобальної економіки. Основна увага приділена транснаціональному компоненту глобального інвестування та проблематиці його регулювання.

Результати. Сучасний стан світової економіки, з одного боку, віддзеркалює ретроспективні довгострокові тенденції руху капіталу, а з другого – впливи економічної кризи, яка за масштабами і глибиною проявів має глобальний характер. Маючи глибинні витоки, пов’язані із циклічно-нерівномірним характером економічного розвитку, глобальна криза стає предметом окремих наукових досліджень [1, 2, 3, 7]. Однак очевидним є її детермінуючий вплив на глобальні інвестиційні процеси. На наш погляд, саме від відновлення продуктивних мотивацій міжнародної інвестиційної діяльності багато в чому залежать напрями посткризового розвитку світової економіки, що позначився у другому півріччі 2009 р. Тенденція до стабілізації міжнародних інвестицій дозволяє оцінювати світові ПІІ у 2011 р. на рівні 1,3–1,5 трлн дол., а у 2012 р. – 1,6–2 трлн дол. [4], що сприятиме фінансовій стабілізації і економічному зростанню, нівелюванню структурно-галузевих і регіональних дисбалансів.

У глобальній структурі ПІІ відслідковується ряд істотних зрушень, які передували світовій кризі і темп яких буде зростати у короткотерміновій і середньотерміновій перспективі посткризового розвитку. По-перше, очікується зростання питомої ваги країн, що розвиваються, та транзитивних економік не тільки як об’єктів розміщення, а й як джерел глобальних ПІІ. По-друге, продовжиться подальше падіння ПІІ у обробну промисловість у порівнянні з інвестиціями у сферу послуг і сектори видобувної промисловості та сільського господарства. По-третє, ПІІ визначатимуться подальшою інтернаціоналізацією виробництва, оскільки криза не змогла блокувати цих

об’єктивних процесів.

Ключові якісні характеристики сучасних глобальних інвестиційних ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Юрченко Володимир
здобувач кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org