ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ


У статті досліджується порядок фінансового забезпечення Збройних Сил України. Аналізуються стан і перспективи здійснення оборонних видатків. Запропоновано напрями більш ефективного використання наявних фінансових ресурсів та необхідність збільшення фінансування задля забезпечення фінансових потреб розвитку Збройних Сил України.

За роки незалежності України хоча й відбулися значні економічні перетворення, проте не сформована адекватна сучасним вимогам фінансова система, складовою якої, безумовно, є фінансове забезпечення армії. Нинішній механізм фінансового забезпечення збройних сил має суттєві недоліки і не може повністю забезпечити їхнє реформування та розвиток. Можемо констатувати, що на сьогодні не сформовано системного підходу до фінансового забезпечення військ, включення його до загальнодержавного процесу ринкових перетворень.

На думку вітчизняних вчених, наслідки використання постсоціалістичних форм та методів управління економікою до цього часу негативно впливають на фінансове забезпечення армії, а запозичення досвіду розвинених країн при втіленні в реалії наштовхується на перешкоди, оскільки в Україні до цього часу використовувалися командно-адміністративні принципи управління національною економікою, що безпосередньо впливає па фінансово-економічний стан Збройних Сил України.

Відомо, що військово-технічна політика формується як система прийнятих у державі офіційних поглядів, принципів і конкретних напрямів діяльності органів влади та управління. Її основним завданням є всебічне оснащення збройних сил та інших військових формувань воєнної організації держави системами, комплексами й зразками озброєння та військової техніки. Але з аналізу стану військово-технічної політики в Україні випливає наявність певних проблем, які потрібно обов’язково подолати.

Обороноздатність Збройних Сил України повністю залежить від рівня со-ціально-економічного розвитку держави, яка на утримання військ щорічно виділяє відповідні фінансові ресурси, перерозподіл яких здійснюється через складові фінансового механізму з метою своєчасного і повного забезпечення оборонних потреб.

Безпека держави та її економічне зростання нерозривно пов’язані зі станом і можливостями використання економічного і воєнного потенціалів. Дос-лідження рівня воєнно-економічної безпеки України свідчать про необхідність його підвищення та застосування системного підходу до вирішення проблем воєнно-економічної безпеки. Воєнно-економічна безпека має розглядатись як базова складова формування загальної системи національної безпеки держави, що обумовлює актуальність дослідження фінансування Збройних Сил України як суб’єкта забезпечення національної безпеки.

Враховуючи специфіку фінансового забезпечення Збройних сил, це питання не досить часто розглядається науковцями. Серед українських вчених та урядовців, що приділяли свою увагу фінансуванню оборони, слід назвати таких як В.П. Горбулін [1,2], Б.А. Демидов [3,4], Ю.Б. Медведєв [5,6], В.І. Мунтіян [7-9], А.М. Павленко [10], І.М. Семеніхін [11,12], котрі в своїх дослідженнях визначили роль і місце оборонних фінансів у фінансовій системі держави, обґрунтували необхідність кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. Разом з тим низка проблемних питань фінансового забезпечення збройних сил потребує подальшого дослідження. Сьогодні постала необхідність більш повного розкриття сутності і значення фінансового забезпечення армії, чіткого визначення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Буряченко Андрій
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org