Виробнича і споживча конкурентоспроможність країн: сутність, взаємозв’язок та система оцінюванняПостановка проблеми. З-поміж проблем, безпосередньо пов’язаних з розвитком світового господарства у ХХI, винятково важлива роль належить глобальним структурним перетворенням у міжнародних економічних відносинах, які проявляються у всіх сферах сус-пільного життя.

В даному контексті визначальною проблемою ефективного розвитку світового господарства є об’єктивна необхідність розроблення цілісної, теоретично та методологічно обґрунтованої системи формування глобальної конкурентоспроможності національних економік.

Дана наукова проблематика одержала широке звучання тільки в останні два десятиріччя. Але навіть із збільшенням кількості досліджень, присвячених даному феномену, антиномічні судження щодо його сутності, формування та розвитку є актуальними, а цілісна теорія глобальної конкуренції та адекватної їй теорії конкурентоспроможності національних економік перебуває у процесі створення.

Це зумовлює необхідність критичного осмислення доробку наукового співтовариства щодо обґрунтування детермінант і факторів конкурентоспроможного розвитку країн світу та практичного досвіду визначення конкурентоспроможності для верифікації та подальшого виокремлення стрижневих показників з метою розробки відповідної сучасної концепції її оцінювання.

Аналіз останніх досліджень і пуб-лікацій. Фундаментальні теоретичні основи виміру та забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів світової економіки одержали свій розвиток у дослідженнях багатьох видатних науковців, таких як С.Брю, З.Бжезинського, Дж.Кейнса, К.Макконнела, І.Кірцнера, Дж. Мілля, П.Хайне, К.Векселя, Ф.Хайека, І.Валлерстайна, Е. Азроянца, А.Вебера, Ю.Шишкова, Г.Азоєва, М.Гельвановського, Р.Фатхутдінова та інших.

Відповідно особливе місце зайняли теоретичні дослідження факторів забезпечення конкурентоспроможності та їх оцінювання в роботах таких західних вчених як Крістіан Кетелс, Пітер Кругман, Джеффрі Саксон, Брайан Сноудон, Джордж Стоунхаус, Фрідріх фон Хайек, Клаус Шваб, Йозеф Шумпетер. Зокрема необхідно відзначити наукові здобутки Майкла Портера та Ксав’є Сала-і-Мартіна, які були критично розглянуті і суттєво доповнені у наукових працях багатьох сучасних вчених: Л.Антонюк, О.Білоруса, М.Гельвановського, Б.Губського, Е.Кочетова, Д.Лук’яненка, Ю.Пахомова, А.Поручника, А.Юданова та інших.

Невирішені частини проблеми. Разом з тим, і на сьогодні більшість вітчизняних і зарубіжних науковців наголошують на недостатньому рівні досліджень глобальної конкурентоспроможності національних економік, на одномаїтті підходів до їх оцінювання. Мова йде в першу чергу про сучасні особливості, внутрішні суперечності, потенціал забезпечення та оцінювання конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації світового господарства.

Отже, методологія оцінювання конкурентоспроможності потребує глибокого доопрацювання з метою висвітлення аспекту функціонування економіки на глобальному рівні, не прив’язуючись лише до апріорного нормативного ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Швиданенко О.А.
д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org