ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙПостановка проблеми. Трансформація власності і розвиток корпоративного сектора в структурі ринкової економіки в Україні набули незворотного характеру, що потребує глибокого вивчення питань корпоративного управління, яке склалося в успішно функціонуючих країнах, формування власної корпоративної моделі, здатної забезпечувати інтереси всіх учасників корпоративних відносин.

За таких умов невідкладним завданням стає створення необхідної гармонізації в системі юридичних, економічних, організаційних норм і правил, у рамках яких функціонують вітчизняні корпорації і на базі яких будуються взаємовідносини між усіма учасниками корпоративних відносин.

Для нашої країни корпоративне управління і зокрема акціонерна форма організації підприємства – поняття порівняно нове. Засади управління акціонерним товариством радикально відрізняються від тих, які практикувалися раніше. Вони потребують принципово нової психології і нового економічного мислення.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам формування корпоративного сектору економіки та розвитку ринку цінних паперів немало уваги приділено в працях вітчизняних вчених і фахівців: О. Барабаша, В. Бесєдіна, О. Білоуса, І. Бондар, В. Будкіна, О. Васильченка, С. Глущенка, М. Гольцберга, М. Грідчіної, В. Евенка, В. Євтушевського, О. Кравченка, В. Ларіна, Ю. Лисенка, Л. Мамічевої, І. Михасюка, П. Морозова, С. Мочерного, М. Павловського, А. Покритана, С. Правденка, А. Римарука, В. Рогача, О. Рудченка, М. Сіроша, В. Суторміної, О. Устенка, В. Черняка, М. Чечетова, В. Чижової, Ю. Шаповала, В. Шапрана, С. Якубовського та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, проблеми корпоративного управління, регулювання ринку цінних паперів як важливого елементу фінансового ринку, вмілого використання його інструментів залишаються актуальними та потребують подальшої розробки.

Постановка завдання. В умовах економічної трансформації одним з найважливіших засобів забезпечення структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності виступають інвестиції. Економічне зростання держави неможливе без відповідного забезпечення інвестиційними ресурсами, які переважно акумулюються і перерозподіляються на ринку цінних паперів – невід’ємної складової корпоративного сектору.

Результати останніх досліджень дають змогу стверджувати, що в Україні спостерігаються зміни на краще окремих показників, які характеризують рівень інвестування, проте структура інвестицій в цілому залишається незадовільною. Слід зазначити, що спрямованість фінансових інвестицій все більше орієнтується на фондові інструменти, які складають зараз до 80% загального обсягу фінансових інвестицій підприємств в Україні.

За таких умов актуальним стає питання залучення фінансових ресурсів через відповідні інвестиційні інструменти, які є у розпорядженні вітчизняних корпорацій. Головна проблема, що потребує прагматичного вирішення, – посилення інвестиційної спрямованості ринку цінних паперів, орієнтація його учасників на залучення (вкладення) капіталу та забезпечення при цьому корпоративних інтересів...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Птащенко Ліана
доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського державного національного технічного університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org