Основи теорії диверсифікації інвестиційної діяльності


У статті обґрунтовується доцільність застосування і реалізації варіантів розрахунку диверсифікації, спрямованого на зменшення ризику інвестиційної діяльності.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, ризик, варіація, кореляція, коваріація, оптимальний портфель, диверсифікація.

Постановка проблеми. Проблема вибору інвестицій характеризується високим рівнем складності в зв’язку з необхідністю проведення точної оцінки інвестиційних якостей усіх активів в умовах недостатності необхідної інформації. Неможливо також виключити ризик інвестиційної діяльності навіть за умов прийняття найбільш обґрунтованих рішень.

Постійні зміни ситуації на українському фондовому ринку, зміни курсових вартостей цінних паперів та нестабільний фінансовий стан підприємств-емітентів зумовлюють необхідність удосконалення процесу управління інвестиціями. Крім того, здійснення інвестиційної діяльності супроводжується високою вірогідністю виникнення різноманітних ризиків. Постає важливе завдання оцінки ступеня їх впливу на отримання результатів від інвестиційної діяльності. Це активізує задачу розробки науково обґрунтованих підходів до прийняття управлінських рішень в умовах ризику, чіткої ідентифікації, точного аналізу й оцінки ризиків, а також до ефективного управління ними на основі диверсифікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність всебічного вивчення фінансових основ диверсифікації інвестицій спричинила появу досліджень цього питання в науковій літературі і практиці. Теоретичні та практичні питання формування інвестиційного портфеля на основі диверсифікації розглянуто в багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. По окремих аспектах управління інвестиційним ризиком за останні роки з’явилася значна кількість перекладних робіт відомих закордонних економістів – У. Шарпа, Е. Боді, Ф. Фабоццій, Г. Марковіца, Д. Тобіна, Ж. Моссена, С. Россо, М. Міллера (декого з них за їхні наукові розробки визнано лауреатами Нобелівської премії).

Проблемам управління інвестиційним ризиком присвячено також роботи вітчизняних економістів Пересада А.А., Підхомного О.М., Бланка І.А., Борщук І.В., Хмеленка О.В., Коваленко Ю.М. та ін. Методичні розробки цих авторів у галузі оцінки рівня інвестиційних ризиків стали стимулом для пошуку формалізованих методів управління ризиками в різних галузях економіки.

Разом із тим, деякі аспекти проблеми ефективного управління інвестиційною діяльністю потребують більш детального дослідження, конкретизації методологічних підходів до їх управління, обґрунтування. Потребує вирішення проблема збалансованості структури інвестиційного портфеля, створення механізму стабілізаційного ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Василенко Дмитро
аспірант КНЕУ ім. В.Гетьмана

Диба Олександр
к.e.н., доцент кафедри банківських інвестицій
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org